100% Natural products

The traditional Gia…giamas refreshments are made from 100% Greek fruits, which are prepared based on the recipe of Grandma Marika since 1957.

Gia...giamas Cherry & Geranium essence

Gia…giamas Lemonade

Gia…giamas Strawberry – Lemon

Gia…giamas Peach

Gia…giamas 
Green apple - Pomegranate

Gia…giamas Pandaisia

Gia…giamas Mandarine